Wojewódzkie konkursy turystyczno-krajoznawcze w roku szkolnym 2023/2024

Organizatorzy:

 • Powiat Przeworski
 • Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku

Współorganizatorzy:

 • Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu
 • Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie
 • Oddział PTSM w Przemyślu

1. Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku w 550 rocznicę urodzin

W 2023 roku przypada 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika oraz 480 rocznica jego śmierci. Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. W ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika odbędzie się Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku, którego celem jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, przybliżenie uczestnikom postaci słynnego astronoma, jego dokonań i wkładu w rozwój nauki oraz zachęcenie ich do wyrażenia przeżyć i przemyśleń związanych z rewolucją kopernikańską.

Miejsce realizacji konkursu:

 1. Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku odbędzie się w szkołach i zostanie przeprowadzony przez nauczycieli. Testy do konkursu zostaną dostarczone do szkół przez organizatora konkursu po zgłoszeniu udziału pocztą elektroniczną.
 2. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach: szkoły podstawowe kl. I – IV i V  – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.
 3. Zgłoszenie na konkurs o Mikołaju Koperniku należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: pttk-ptsm@wp.pl lub dostarczyć na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsk, 37 – 200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9 / Zespół Szkół  Zawodowych – sekretariat / do dnia 5 października 2023 r. W zgłoszeniu należy podać: pełną nazwę szkoły, adres, telefon oraz imię i nazwisko opiekuna,  telefon do kontaktu i adres poczty elektronicznej. Organizator konkursu prześle test wiedzy o Mikołaju Koperniku na wskazany adres.  
 4. Zestawienie w kolejności zdobytych punktów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pttk-ptsm@wp.pl lub dostarczyć na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsk, 37 – 200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9 / Zespół Szkół  Zawodowych – sekretariat/ w terminie do dnia 15 października 2023 r.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej  Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl oraz Powiatu Przeworskiego www.powiatprzeworski.pl   
 6. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone podczas uroczystej gali
  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku 7 listopada 2023 r. Opiekunowie zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
 7. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira, telefon 605 144 102.

2. Konkurs Fotograficzny pn. „Powiat Przeworski jakiego nie znacie”

Konkurs Fotograficzny pn. „Powiat Przeworski jakiego nie znacie”, którego celem jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zamiłowania do małej Ojczyzny jaką jest Powiat Przeworski oraz inspirowanie dzieci i młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Budowanie i umacnianie więzi w grupie, pogłębianie wzajemnych relacji oraz kształtowanie cech i postaw pożądanych w życiu społecznym młodego pokolenia. Popularyzowanie poprzez konkurs  form aktywności ruchowej oraz uprawiania turystyki na terenie Powiatu Przeworskiego.  Zdobywania odznak turystycznych. Celem konkursu jest ukazanie w obiektywie przeworskiej kultury, tradycji, zabytków, atrakcji turystycznych, przyrody, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla Powiatu Przeworskiego. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym. pn. „Powiat Przeworski jakiego nie znacie”

 1. W Konkursie uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. Każdy z autorów może zgłosić na konkurs maksymalnie 5 prac.
 3. Prace w formacie 20 x 30 cm mogą być wykonane dowolną techniką: czarno-białe lub kolorowe
 4. W konkursie nie ma podziału na kategorie tematyczne. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 grupy: szkoły podstawowe – klasy I – IV i V – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.
 5. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić:
  • imię i nazwisko autora,
  • adres szkoły,
  • imię i nazwisko opiekuna pracy, telefon i adres e-mail,
 1. Prace fotograficzne należy przesłać lub dostarczyć w kopercie na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK, ul. Krasickiego 9, 37 – 200 Przeworsk / Zespół Szkół Zawodowych – sekretariat do dnia 20 października 2023 roku
 2. Organizatorzy nie zwracają prac fotograficznych.
 3. Opis prac powinien być wykonany w formie drukowanej metryczki i przyklejony na odwrotnej stronie. Prace opisane w inny sposób nie będą uczestniczyć w konkursie.
 4. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

Postanowienia końcowe:

 1. Zwycięzcom konkursu plastycznego wręczone zostaną dyplomy oraz nagrody książkowe, sprzęt turystyczny i sportowy.
 2. Wyniki konkursów zostaną podane na stronie internetowej  Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl oraz Powiatu Przeworskiego www.powiatprzeworski  .
 3. Organizatorzy zorganizują  wystawę pokonkursową.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac do celów promocji konkursu oraz Powiatu Przeworskiego.
 5. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku 7 listopada 2023 r.
 6. Opiekunowie i  laureaci konkursu otrzymają zaproszenia na uroczyste podsumowanie konkursu  drogą elektroniczną na adres opiekuna.
 7. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira, telefon 605 144 102.
 8. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl.

3. XVIII Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

Celem konkursu jest:

 • promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn,
 • wyszukiwanie oraz tworzenie przez dzieci i młodzież regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, a następnie prezentowanie ich w konkursie,
 • kontynuowanie i upowszechnianie tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych,
 • integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, 
 • wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny,
 • zapobieganie poprzez konkurs patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 grupy: szkoły podstawowe – klasy I – IV
  i V – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.
 2. W konkursie uczestniczą 3 – osobowe zespoły reprezentujące szkołę, koła zainteresowań, kluby, drużyny harcerskie i inne organizacje działające na terenie szkoły.
 3. Prezentacja własnego regionu, produktu turystycznego, „Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” powinna trwać nie więcej niż 5 minut. Wystąpienia młodzież przygotowuje
  w dowolnej formie i przedstawia je spontanicznie, z wyłączeniem form multimedialnych
  i komputerowych. Mile widziane będą stroje i potrawy regionalne oraz podkład muzyczny.
 4. Prezentacje odbywają się w kolejności wylosowanej przez uczestników konkursu.
 5. Materiały promocyjne, upominki, produkt regionalny, nie więcej niż 5 pozycji, młodzież przekazuje organizatorom w dniu finału.
 6. Konkurs składa się z dwóch części: Część I:  Prezentacja własnego regionu, produktu turystycznego,  „Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”, Część II: „Pamiątka z regionu”. Zespół przekazuje organizatorowi, spośród przygotowanych pozycji, jedną do oceny, np. gazetka, ulotka, makieta,  rękodzieło, potrawy regionalne, wypieki, plakat, rzeźba, strój regionalny i inne produkty wykonane przez młodzież. Suma punktów zdobytych w części I i II zadecyduje o zajęciu  miejsca w konkursie. Pamiątka z regionu przekazana do oceny pozostaje do dyspozycji organizatora konkursu /pamiątka nie powinna być duża, maksymalnie do 1 m2/.
 7. Organizator konkursu zobowiązany jest do zorganizowania wystawy pokonkursowej. 
 8. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
 9. Finał konkursu odbędzie się 8 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10.
 10. Wypełniona karta zgłoszenia udziału w konkursie i przesłana na adres organizatora w terminie jest  równoznaczna z zakwalifikowaniem zespołu na etap wojewódzki.
 11. Na stronie internetowej www.ptsm-alko.pl zamieszczony jest regulamin oraz karta zgłoszenia.
 12. Zgłoszenia na konkurs i opis prezentacji „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”  należy przesłać pocztą elektroniczną pttk-ptsm@wp.pl, lub pisemnie w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 20 października 2023 r. roku na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku, 37 – 200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9 /Zespół Szkół  Zawodowych – sekretariat/.
 1. Nagrody:
  • Dyplomy za miejsca I – VI
  • Puchary za miejsca I – VI
  • Nagrody książkowe i rzeczowe za miejsca I – VI.
 1. Konkursy wpisane są do kalendarza imprez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Szczegółowych informacji udziela Pan Marian Dzimira tel.  605 – 144 – 102, pttk-ptsm@wp.pl

 Zgłoszenie udziału w konkursie:

 • Wiedzy o  Mikołaju Koperniku w 550 rocznicę urodzin
 • Fotograficznym pn. „Powiat Przeworski jakiego nie znacie”
 • „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zadania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2018 poz.1000) oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie prac oraz zdjęć uczestników zadania na stronie internetowej www.ptsm-alko.pl oraz Starostwa Powiatowego w Przeworsku www.powiatprzeworski.pl wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych o realizowanym zadaniu publicznym.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Przeworskiego

Z turystycznymi pozdrowieniami
Organizatorzy