Regulamin dokonywania rezerwacji w SM PTSM Matecznik

I. Dokonywanie rezerwacji

 1. Rezerwację noclegu w SM PTSM Matecznik można dokonać w następujący sposób:
  a) na miejscu w recepcji schroniska,
  b) telefonicznie – +48 16 670 61 45,
  c) mailowo – recepcja@ptsm-matecznik.pl,
  d) korzystając z Systemu Rezerwacji Online na stronie www.ptsm- matecznik.pl,
  e) korzystając z serwisu rezerwacyjnego booking.com.
 2. Dokonując rezerwacji należy podać następujące dane: imię i nazwisko gościa, na którego rezerwacja ma być zrobiona, dane firmy, jeśli dokumentem sprzedaży ma być faktura VAT, adres zameldowania, telefon kontaktowy, planowany czas pobytu, planowany czas zameldowania i wymeldowania, informacje nt. przynależności do PTSM oraz wg uznania dodatkowe informacje lub życzenia dotyczące usługi.

II. Proces rezerwacji online

Rezerwacja poprzez System Rezerwacji Online odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient wybiera czas pobytu tj. datę zameldowania i wymeldowania w schronisku i naciska przycisk Przeszukaj.
 2. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych w Systemie Rezerwacji Online, dostępnych na daną chwilę pokoi.
 3. Po zapoznaniu się z ofertą i ceną Klient wybiera pokój lub pokoje, które chce zarezerwować oraz liczbę osób, dla których rezerwacja ma być zrobiona i naciska przycisk „Zarezerwuj”.
 4. Pojawia się okno z informacjami na temat daty zameldowania i wymeldowania, ilością dni pobytu oraz ilością rezerwowanych pokoi oraz ceną. Po sprawdzeniu poprawności planowanej rezerwacji Klient wciska przycisk Dalej.
 5. Pojawia się formularz, w którym Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane, wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem rezerwacji.
 6. Po wybraniu opcji zapłać, Klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę poprzez System Obsługi Płatności PayU.
 7. System rezerwacji wymaga płatności poprzez przelew lub kartę płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (transakcje są realizowane za pośrednictwem systemu płatności PayU). Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji opłaconej po dokonaniu płatności przez Klienta i potwierdzeniu wpływu środków. Następnie rezerwacja zostanie potwierdzona przez schronisko mailem na adres podany przez Klienta w formularzu rezerwacyjnym.
  Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą PayU jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło i inne). Dokonując przelewu online, Klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.
  Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń transakcji: 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL 128 bitów (thawte SSL certyfikat). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nie trafiają do systemu rezerwacji i nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.

III. Anulowanie i zmiany rezerwacji

 1. Anulowania i zmian w rezerwacji należy dokonać bezpośrednio w recepcji schroniska lub mailowo (recepcja@ptsm-matecznik.pl).
 2. W przypadku rezerwacji przedpłaconej:
  a) Jeśli anulacja nastąpi najpóźniej 72h (3 dni) przed datą rozpoczęcia pobytu wówczas anulacja jest bezpłatna. Zwrot środków pomniejszony o koszty operacyjne w wysokości 2% wpłaty przez schronisko następuje w terminie do 30 dni, w formie odpowiedniej do dokonanej płatności, (tj. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany).
  b) Jeśli anulacja nastąpi na mniej niż 72h (3 dni) przed datą rozpoczęcia pobytu, lub Klient nie zamelduje się w schronisku w dniu przyjazdu do godziny 22:00 i nie powiadomi schronisko o potrzebie późniejszego meldunku to schronisko ma prawo obciążyć Klienta kosztami całej rezerwacji.
 3. Każdemu Klientowi, który dokonał rezerwacji przedpłaconej i zwrócił się z prośbą o jej anulacje schronisko zaoferuje bezkosztowo zmianę terminu rezerwacji. Jeżeli Klient się zdecyduje na zmianę wówczas nie przysługuje mu już prawo do bezkosztowej anulacji. Zmianę terminu w trakcie procesu anulacji można dokonać tylko raz.

IV. Reklamacje

 1. W przypadku, jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi zamieszczonym na stronach www.ptsm-matecznik.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji schroniska, mailowo: recepcja@ptsm-matecznik.pl, lub telefonicznie: +48 16 670 61 45).
 2. Reklamacje i ewentualny zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni w sposób odpowiadający dokonanej płatności (tj. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany).

V. Ustalenia końcowe

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Schronisko nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych PayU.
 3. Schronisko oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu powstałą nie z ich winy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od schroniska, schronisko ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.ptsm-matecznik.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od schroniska tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności schronisko będzie starało się jak najszybciej usunąć.
 5. Schronisko może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy podmiotów trzecich.
 6. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie lub realizacja usługi okaże się niemożliwa z przyczyn zależnych od schroniska, wówczas schronisko zobowiązane jest do zwrotu dokonanej przez Klienta zapłaty za usługę. Zwrot uiszczonej przez Klienta zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Klienta z tytułu niewykonanej usługi.
 7. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, schronisko jest zwolnione z przyjętego zobowiązania.
 8. Wszelkie usługi dodatkowe zamawiane przez Klienta w trakcie jego pobytu, rozliczane są bezpośrednio w schronisku.
 9. Doba hotelowa trwa od godz. 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 10. Podane ceny są cenami brutto (z VATem) i obejmuje tylko usługę noclegową.

VI. Dane osobowe

 1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Systemu Rezerwacji Online. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Schronisko nie będzie udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i rezerwacjach dokonanych przez Klientów.

VII. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z regulaminem” oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu rezerwacji w SM PTSM Matecznik spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji.