Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego 2023

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
PRZEMYŚL, 20 PAŹDZIERNIKA 2023

39. Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych

46. Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych

ORGANIZATOR KONKURSU

Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU

 • Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie
 • Oddział PTSM w Przemyślu
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
 • Fundacja „Kompas”
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujkowicach
 • Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

Celem Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego jest kształtowanie postaw patriotycznych poprzez:

 • zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego
 • rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia
 • kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli
 • rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku
 • wyszukiwanie ciekawych tematów, a następnie prezentowanie ich w konkursie

TERMIN, MIEJSCE I DOJAZD

Konkurs odbędzie się w dniu 20 października 2023 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Joselewicza 1. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie organizują transport we własnym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

39. Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych

W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego zgłoszone przez swoich opiekunów za pomocą formularza na stronie www.ptsm-matecznik.pl/category/wkk2023/ do dnia 13 października 2023 r. Szkoła do etapu wojewódzkiego może zgłosić 3 uczniów. Jeżeli jest więcej chętnych, należy przeprowadzić wewnątrzszkolne eliminacje i wyłonić 3 reprezentantów szkoły.

46. Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych

W konkursie uczestniczą uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego zgłoszone przez swoich opiekunów za pomocą formularza na stronie www.ptsm-matecznik.pl/category/wkk2023/ do dnia 13 października 2023 r. Szkoła do etapu wojewódzkiego może zgłosić 3 uczniów. Jeżeli jest więcej chętnych, należy przeprowadzić wewnątrzszkolne eliminacje i wyłonić 3 reprezentantów szkoły.

PRZEBIEG KONKURSU

39. Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych

W popisach krasomówczych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 5 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego, zgłoszonego i przygotowanego tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund. W przypadku niewykorzystania czasu lub przekroczenia jego limitu, będzie odejmowany jeden punkt. Jury powołane przez organizatorów ocenia wypowiedź w skali 1-10 punktów każdorazowo po wystąpieniu uczestnika. Ocena Jury jest jawna i ostateczna. O kolejności wystąpienia decyduje losowanie. Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach decyduje
o zajęciu miejsca w konkursie. Krasomówca, który zdobędzie miejsce I będzie reprezentować województwo podkarpackie w ogólnopolskim etapie konkursu.

46. Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału, które są przeprowadzone jeden po drugim.

Eliminacje: W popisach krasomówczych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego, zgłoszonego i przygotowanego tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund. W przypadku niewykorzystania czasu lub przekroczenia jego limitu, będzie odejmowany jeden punkt. Jury powołane przez organizatorów ocenia wypowiedź w skali 1-10 punktów każdorazowo po wystąpieniu uczestnika. Ocena Jury jest jawna i ostateczna. O kolejności wystąpienia decyduje losowanie. Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach decyduje
o zajęciu miejsca w eliminacjach. Krasomówcy, którzy zdobędą miejsca I-V zostaną zakwalifikowanie do finału.

Finał: Do finału zakwalifikowanych zostanie 5-ciu najlepszych uczestników eliminacji na podstawie werdyktu Jury. W przesłuchaniach finałowych uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymują 3 minuty na zaprezentowanie, bez wcześniejszego przygotowania, wylosowanego tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund. W przypadku niewykorzystania czasu lub przekroczenia jego limitu, będzie odejmowany jeden punkt. Jury ocenia wypowiedź w skali 1-10 punktów każdorazowo po wystąpieniu uczestnika. Ocena Jury jest jawna i ostateczna. O kolejności wystąpienia decyduje losowanie. Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach eliminacyjnych
i finałowych decyduje o zajęciu ostatecznego miejsca w konkursie. Krasomówcy, którzy zdobędą miejsca I-II będą reprezentować województwo podkarpackie na ogólnopolskim etapie konkursu.

TEMATYKA

Tematyka jest dowolna, powinna jednak być związana z turystyką i krajoznawstwem. Nie ma żadnego hasła przewodniego, sugerujemy natomiast prezentację: miejsc, osób i wydarzeń z naszego regionu, jego walorów, zabytków, historii, współczesnych osiągnięć, sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

UWAGI DOTYCZĄCE WYSTĄPIEŃ

Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski. Wypowiedzi powinny być sugestywne, prezentowane barwną i piękną polszczyzną.

KRYTERIA OCEN

Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę:

 1. zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
 2. konstrukcję wypowiedzi,
 3. ogólną prezentację tematu,
 4. sugestywność wypowiedzi,
 5. jasność i logiczność formułowanych myśli,
 6. płynność oraz poprawność wyrażania się,
 7. bogactwo języka i jego barwność,
 8. dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
 9. kontakt ze słuchaczami.

NAGRODY

 • Dyplomy za udział otrzymują uczestnicy, którzy zajmą miejsce VI lub niższe.
 • Dyplomy za miejsca I-V.
 • Nagrody książkowe za miejsca I-V.
 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
 • Puchar za miejsce I.
 • Podziękowania dla opiekunów za przygotowanie ucznia do konkursu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szczegółowych informacji nt. konkursu, tematów, wystąpień, zapisów, punktacji itp. udziela pan Sławomir Jakubiec – tel. 511 122 954.

Na stronie internetowej www.ptsm-matecznik.pl/category/wkk2023/ zamieszczone jest „Zaproszenie do udziału w konkursie”, „Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego – Przemyśl 2023” i link do formularza zgłoszeniowego – wypełnienie formularza jest jedynym sposobem zgłoszenia uczestnika do konkursu. Za poprawne zgłoszenie (wypełnienie formularza) odpowiada opiekun .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń lub pogorszenia sytuacji epidemicznej, o czym możliwie szybko poinformują na stronie: www.ptsm-matecznik.pl/category/wkk2023/.

Liczba uczestników mogących wziąć udział w konkursie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika i jego opiekuna na potrzeby organizacji, przeprowadzenia i promocji (media społecznościowe, strony internetowe, tv, radio, prasa i inne) konkursu.