I. Zadania i nazwa

§ 1

1. Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik w Przemyślu jest placówką oświatowo-wychowawczą.

2. Zadaniem schroniska młodzieżowego zwanego dalej „schroniskiem” jest:

a) upowszechnienie krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, taniego noclegu i informacji krajoznawczo-turystycznej.

b) uczestniczenie w procesie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację:

 • zielonych szkół
 • wycieczek historycznych
 • wycieczek krajoznawczo-turystycznych
 • organizowanie obozów wędrownych, zlotów, rajdów
 • organizowanie konkursów krajoznawczo-turystycznych, turniejów i olimpiad
 • działanie na rzecz ochrony przyrody
 • obsługa młodzieżowego ruchu turystycznego

3. Schronisko prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, podejmuje także akcje i zadania turystyczne skierowane do środowiska dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.

§ 2

1. Nazwa schroniska zawiera:

 • Określenie Schronisko Młodzieżowe PTSM „MATECZNIK” z siedzibą w Przemyślu, ul. Lelewela 6.
 • Ustalona nazwa jest używana przez schronisko w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
 • W statucie schroniska wymienia się organ prowadzący.
 • Na budynku schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach: 60 cm x 60 cm x 60 cm z napisem: Schronisko Młodzieżowe PTSM.

II. Organ prowadzący schronisko, nazwa i siedziba

§ 3

1. Organem prowadzącym Schronisko PTSM Matecznik w Przemyślu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie, ul. Mokotowska 14.

III. Organy schroniska

§ 4

1. Organem schroniska jest dyrektor, zatrudniony przez organ prowadzący schronisko.

2. Kompetencje dyrektora określają wewnętrzne przepisy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

3. Zakres obowiązków dyrektora Schroniska Młodzieżowego PTSM „MATECZNIK” w Przemyślu.

Dyrektor Schroniska Młodzieżowego PTSM, upoważniony przez Zarząd Główny PTSM, kieruje placówką samodzielnie dbając zwłaszcza o:

 • zgodną ze statutem PTSM działalność obiektu,
 • utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
 • gospodarność i dodatni wynik ekonomiczny,
 • efektywną organizację pracy personelu schroniska młodzieżowego.

4. Dyrektor Schroniska angażuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i ustala im warunki zatrudnienia w oparciu o obowiązujące przepisy. Dyrektor Schroniska ustala i przyznaje również premię dla pracowników schroniska w oparciu o obowiązujący regulamin premiowania. Dyrektor Schroniska jest odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie środków z datacji budżetu państwa i na zadania celowe. Dyrektor Schroniska wykonuje inne prace zlecone przez Zarząd Główny PTSM.

5. Do obowiązków Dyrektora Schroniska należy ponadto:

 • ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku do podległych pracowników schroniska,
 • ścisłe egzekwowanie realizacji powierzonych pracownikom zadań,
 • ścisłe egzekwowanie od turystów przestrzeganie regulaminu schroniska,
 • terminowe i rzeczowe załatwianie korespondencji,
 • organizowanie opieki szkolno-wychowawczej nad młodzieżą przebywającą w schronisku,
 • informacja turystyczna o regionie,
 • zorganizowanie podręcznej biblioteczki turystycznej oraz prowadzenie kroniki schroniska,
 • ustalenie wysokości i egzekwowanie odszkodowań za zniszczone urządzenia i sprzęt schroniska przez turystów przebywających w schronisku.

IV. Organizacja schroniska

§ 5

1. Schronisko stałe, czynne przez cały rok, posiada 50 miejsc noclegowych.

2. Przyjmowanie osób w schronisku odbywa się w godzinach od 7:00 do 10:00 i od 17:00 do 22:00.

3. Doba w schronisku trwa od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

4. W schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

5. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc noclegowych dla zespołów wycieczkowych.

6. Po uzgodnieniu proponowanego terminu wycieczki, kierownik zespołu wycieczkowego przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności przekazem pocztowym na adres schroniska.

7. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

8. Turyści indywidualni są przyjmowani na nocleg bezpośrednio w schronisku jeżeli są wolne miejsca, z tym że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studenci, a następnie inne osoby.

V. Lokalizacja i wyposażenie schroniska

§ 6

1. Schronisko jest zlokalizowane w samodzielnym budynku.

 • Posiada pokoje 2-10 osobowe, wyposażone w łóżka pojedyncze lub piętrowe, z kocami, poduszkami i bielizną pościelową, szafy ubraniowe i wieszaki, stoły i krzesła.
 • Posiada kuchnię wyposażoną w pełny sprzęt kuchenny.
 • Posiada jadalnię wyposażoną w sprzęt stołówkowy.
 • Posiada świetlicę wyposażoną w telewizor, radiomagnetofon i odtwarzacz.
 • Posiada pomieszczenie sanitarne z bieżącą ciepłą i zimną wodą przez całą dobę.
 • WC (1 oczko na 9 osób), umywalkę z lustrem (jedna na 9 osób).
 • Prysznic (jedno sitko na 10 osób).
 • Schronisko posiada kategorię I
 • Apteczkę zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne.
 • Przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego.
 • Posiada kącik krajoznawczo-turystyczny oraz biblioteczkę krajoznawczo-turystyczną.
 • Schronisko posiada pole namiotowe, boisko, sprzęt sportowy.

VI. Pracownicy

§ 7

1. W schronisku zatrudnia się wychowawców i pracowników pedagogicznych na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło do zapewnienia fachowej opieki i realizacji programu krajoznawczo-turystycznego młodzieży szkolnej.

2. Praw i obowiązki pracowników pedagogicznych schroniska:

 • Dyrektor schroniska zobowiązany jest zapewnić warunki do realizacji przez wychowawców zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz z zakresu krajoznawstwa i turystyki młodzieży szkolnej;
 • Za wykonaną pracę wychowawcy i pracownicy z przygotowaniem pedagogicznym otrzymują wynagrodzenie;
 • Nauczycielom i wychowawcom zapewnia się dostęp do biblioteczki turystycznej i innych materiałów krajoznawczo – turystycznych;
 • Nauczyciele i pracownicy z przygotowaniem pedagogicznym posiadają wiedzę i umiejętności krajoznawczo – turystyczne oraz uprawnienia do prowadzenia wycieczek szkolnych, obozów, rajdów i innych imprez krajoznawczo – turystycznych;
 • Opiekunowie, nauczyciele i pozostali pracownicy odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej ich opiece młodzieży;
 • Opiekunowie, nauczyciele i pozostali pracownicy zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, p. poż. oraz Regulaminu Schronisk Młodzieżowych.

3. W schronisku zatrudnia się pracowników obsługi i recepcjonistów.

4. W schronisku zatrudnia się księgową na umowę-zlecenie.

5. W razie technicznej potrzeby zatrudnia się na kilkanaście dni pracownika na umowię-zlecenie lub umowię o dzieło.

6. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają oddzielne przepisy.

VII. Prawa i obowiązki korzystających ze schroniska młodzieżowego

§ 8

1. Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych., jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

2. Zespoły złożone z co najmniej 5 osób (w zasadzie do 20 osób) składają, przynajmniej na 1 miesiąc przed przybyciem do schroniska, zamówienia, załączając znaczek na odpowiedź. W zamówieniu podają: imię i nazwisko kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji , przewidywany czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia.
Po uzyskaniu zgody na proponowany termin (w ciągu 10 dni), kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności przekazem pocztowym pod adresem schroniska. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora schroniska po potrąceniu poniesionych przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzygają ostatecznie władze samorządowe, a dla schronisk młodzieżowych PTSM – właściwy Zarząd Okręgowy PTSM. W przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do schroniska wycieczkowego, dyrektor schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej

3. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.

4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

5. Przybywający do schroniska które powinno to nastąpić w godz. 1700-2100, wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie dyrektorowi schroniska lub jego zastępcy oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.

6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez dyrektora schroniska.

8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

9. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.

10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (dwa prześcieradła i poszewkę na poduszkę).

11. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 2100 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

12. Od godz. 22:00 do 6:00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

13. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 800 posłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.

14. W godz. od 1000 do 1700 z sypialni korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach, które nie mają świetlicy ani jadalni.

15. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w czasie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłku należy pozmywać narzędzia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie; picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

18. Palenie tytoniu w sypialniach jest zakazane; palić wolno tylko w miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska.

19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terytorialnie organu administracji samorządowej lub Zarządu Okręgu PTSM.

21. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

VIII. Sprawy organizacyjne i finansowe

§ 9

System rezerwacji miejsc ustala dyrektor schroniska.

§ 10

Schronisko posiada książkę życzeń i zażaleń.

§ 11

Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa dyrektor.

§ 12

Schronisko otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

§ 13

Wpływy z opłat i dotacji pokrywają wydatki bieżące schroniska oraz wydatki związane z działalnością statutową.

IX. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami

§ 14

1. Schronisko współpracuje z Zarządem Oddziału PTSM w zakresie rezerwacji miejsc na trasach typowych obozów wędrownych, zabezpieczenia materiałów promocyjnych, prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej z młodzieżą szkolną.

2. Schronisko udziela zniżek organizacyjnych określanych w cenniku opłat za usługi.

3. Schronisko może współpracować z innymi organizacjami turystycznymi i paraturystycznymi.