1. Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik w Przemyślu jest niepubliczną placówką oświatową prowadzoną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodziezowych w Warszawie i wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Przemyśl.

2. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do swoich macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych przebywają w schronisku pod opieką nauczycieli i wychowawców ze swoich szkół i placówek macierzystych, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Z noclegu w schronisku, w przypadku wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

3. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 10 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem. W zamówieniu podają: nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, imię i nazwisko kierownika grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością przedpłaty (do 30% kosztów noclegu) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła należność przekazem pocztowym na wskazany adres schroniska lub konto bankowe.

4. Zwrot przedpłaty może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko w uzasadnionych przypadkach z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, zaakceptowanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu przedpłaty rozstrzyga dyrektor schroniska. W przypadku nienadesłania przedpłaty w ustalonym terminie, dyrektor schroniska może zamówienie anulować, o czym pisemnie powiadamia organizatora. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.

5. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

6. Młodzież szkolna, która nie ukończyła 18 lat może być przyjmowana do schroniska za okazaniem zamówienia noclegów (z podaniem adresu i kontaktu telefonicznego) podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

8. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. od 17.00 do 21.00), są wpisywani do książki rejestracyjnej schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie regulują należne opłaty, według cennika umieszczonego w schronisku na widocznym miejscu. Pracownicy schroniska przypominają kierownikowi zespołu wycieczkowego, obozu wędrownego oraz turystom indywidualnym o obowiązku przestrzegania Regulaminu Schroniska Młodzieżowego PTSM „Matecznik” w Przemyślu.

9. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

10. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika schroniska.

11. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

12. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami, w przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do schroniska. Kierownik zespołu wycieczkowego, obozu wędrownego oraz turyści indywidualni w obecności pracownika schroniska sprawdzają stan techniczny przekazanych pomieszczeń i urządzeń do dyspozycji uczestników wycieczki, obozu wędrownego oraz turystów indywidualnych.

13. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewka na poduszkę) lub śpiwór bieliźniany.

14. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

15. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

16. Korzystający ze schroniska zobowiązani są przed opuszczeniem placówki w danym dniu, zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia sypialne schroniska. Następnie w obecności pracownika schroniska – kierownik zespołu wycieczkowego, obozu wędrownego oraz turyści indywidualni sprawdzają stan techniczny pomieszczeń, z których korzystała wycieczka, obóz wędrowny lub turyści indywidualni.

17. W godz. od 10.00 do 17.00 z pomieszczeń sypialnych korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i innych ważnych powodów
uzgodnionych przez kierownika wycieczki z dyrektorem schroniska.

18. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej lub w miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

19. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania. Kategorycznie zabrania się świadomego niszczenia sprzętu schroniskowego przez przebywające w schronisku zespoły wycieczkowe, obozy wędrowne i turystów indywidualnych pod karą zwrotu kosztów 100 % wartości za zniszczone mienie schroniskowe, tytułem odszkodowania za poniesione straty np. malowanie i pisanie przez młodzież po łóżkach, szafach, ścianach i innym wyposażeniu schroniska oraz umyślne niszczenie sprzętu.

20. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest surowo zabronione.

21. Palenie tytoniu w schronisku jest zakazane. Osoby pełnoletnie mogą palić tylko w miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska.

22. W razie przekroczenia regulaminu schroniska, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, organu prowadzącego, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku usunięcia ze schroniska za przekroczenie regulaminu turystów indywidualnych, zespołów wycieczkowych oraz obozów wędrownych zwrot kosztów za niewykorzystane noclegi nie przysługuje.

23. Kierownik zespołu wycieczkowego, obozu wędrownego oraz turyści indywidualni wpłacając zaliczkę na noclegi potwierdzają tym samym, że zapoznali się z Regulaminem Schroniska Młodzieżowego PTSM „MATECZNIK” w Przemyślu oraz grożącymi im konsekwencjami z powodu łamania i nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. Zespoły wycieczkowe, obozy wędrowne oraz turyści indywidualni, którzy dokonali rezerwacji w inny sposób niż określa to regulamin, po przybyciu do schroniska podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Schroniska Młodzieżowego PTSM „Matecznik” w Przemyślu oraz o grożących im konsekwencjach z powodu łamania i nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Wzór oświadczenia:
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Schroniska Młodzieżowego PTSM „Matecznik” w Przemyślu.
Oświadczam, że uczestnicy wycieczki, obozu wędrownego, imprezy turystycznej (niepotrzebne skreślić) również zostali zapoznani z regulaminem oraz grożących konsekwencjach z powodu łamania i nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Miejscowość ……….. Data ……….. Czytelny podpis kierownika ………………

24. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska lub w szczególnych wypadkach kierować je do właściwego organu prowadzącego schronisko.

25. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

Regulamin Schroniska Młodzieżowego PTSM Matecznik w Przemyślu zatwierdził:
Prezes Zarządu Głównego PTSM Henryk Gołębiewski Warszawa, dnia 1 kwietnia 2008 r.